Schůzky a návštěvy po předchozí domluvě Žižkova 81, 511 01 Turnov
Mobilní telefon +420 604 968 440
Email mv3174@seznam.cz

Projekce pozemních staveb

  • zpracování projektové dokumentace ve všech fázích projektování
  • inženýrská činnost ve výstavbě
  • autorský dozor stavby, technický dozor investora stavby
  • koordinace souvisejících projekčních činností a prací
  • poradenská a konzultační činnost

Architektonická studie (3D vizualizace)

Projektová dokumentace řešící základní koncepční (tvarové, hmotové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní) řešení stavby, objektu nebo zařízení. Účelem je ujasnění si záměru zákazníka a slouží jako podklad pro další stupně projektové dokumentace či jako podklad pro úvodní jednání s úřady státní a veřejné správy. Vypracování může být dle dohody ve variantách, je možná 3D vizualizace a grafická prezentace.

Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR), Dokumentace pro územní souhlas (DUS)

Projektová dokumentace dokládající základní tvarové (hmotové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní) řešení stavby, objektu nebo zařízení. Umísťuje stavbu, objekt nebo zařízení do konkrétního území, včetně případného napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a řeší základní vazby na okolí.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Projektová dokumentace řešící konkrétní tvarové (hmotové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní) řešení stavby, objektu nebo zařízení. Obsah, rozsah a formální náležitosti jsou předepsané zákonem a to Vyhláškou č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro ohlášení stavby jsou svým rozsahem a formou stejné. Rozdíl je pouze v náležitostech podání na stavební úřad a v průběhu správního řízení. Projekt se předkládá na stavební úřad spolu s příslušnými vyjádřeními a výsledkem je pro zákazníka stavební povolení, resp. povolení ohlášené stavby.

Dokumentace pro společné povolení, Dokumentace pro společné oznámení záměru

Projektová dokumentace spojující dvoustupňové povolování do jednostupňového povolování stavby. Dokumentace pro společné povolení nahrazuje DUR + DSP. Dokumentace pro společné oznámení záměru nahrazuje DUS + DOS. Obsah, rozsah a formální náležitosti jsou předepsané zákonem a to Vyhláškou č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb.

DPS – Dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace)

Projektová dokumentace podrobně řešící konkrétní tvarové (hmotové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní) řešení stavby, objektu nebo zařízení. Obsah, rozsah a formální náležitosti jsou předepsané zákonem a to Vyhláškou č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace stavby je propracováním předchozích fází (DSP, DOS) dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace dokládající skutečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, včetně změn, které vznikly oproti původní projektové dokumentaci (DSP, DOS, DPS) během výstavby. Obsah, rozsah a formální náležitosti jsou předepsané zákonem a to Vyhláškou č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb.

Dokumentace bouracích prací

Projektová dokumentace řešící odstranění stavby, objektu nebo zařízení. Obsah, rozsah a formální náležitosti jsou předepsané zákonem a to Vyhláškou č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb. Projekt se předkládá na stavební úřad spolu s příslušnými vyjádřeními a výsledkem je pro zákazníka povolení ohlášení odstranění stavby.

SS – Dokumentace stávajícího stavu

Projektová dokumentace zachycující stávající stav objektu. Převážně slouží zákazníkovi jako podklad pro následné projekční návrhy a stavební aktivity na předmětném objektu.

Autorský dozor, Stavební dozor (odborné vedení provádění stavby), Technický dozor investora

Jedná se dozorovou činnost během provádění stavby. Jedná se o dozorování způsobu a provádění stavby, dodržování projektové dokumentace, dodržování bezpečnosti na stavbě, kontrolu dílčích stavebních prací apod. Stavební dozor může být vykonáván formou technického dozoru stavebníka, kdy stavební dozor zastupuje zákazníka vůči dodavateli stavby (firmy provádějící stavbu) nebo jako autorský dozor projektanta. V případě, že zákazník provádí stavbu svépomocí, může být stavební dozor vykonáván formou odborného vedení provádění stavby.

Inženýrská činnost

Podpora nebo zastoupení zákazníka při jednáních s dotčenými orgány státní a veřejné zprávy a s ostatními ú­častníky správního řízení. Zajištění vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení apod. Spolupráce při výběru dodavatele, zpracování a organizace výběrových řízení. Kontrolní, poradenská a konzultační činnost v oboru.