Schůzky a návštěvy po předchozí domluvě Žižkova 81, 511 01 Turnov
Mobilní telefon +420 604 968 440
Email mv3174@seznam.cz

Obsah projektové dokumentace

Obsah projektové dokumentace je dán dle Vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Návrh stavby

 • architektonické a dispoziční studie – 2D, 3D

Projekt stavby – stavebně konstrukční část

 • architektonicko stavební řešení
 • stavebně konstrukční řešení – statický výpočet
 • požárně bezpečnostní řešení

Projekt stavby – technika prostředí staveb

 • zdravotně-technické instalace ZTI (vnitřní rozvody vody a kanalizace)
 • vytápění UT (kotelna, otopné soustavy, ohřev TUV)
 • vzduchotechnická zařizení VZT (větrání, klimatizace)
 • plynová odběrní zařízení POZ (vnitřní rozvody plynu)
 • elektroinstalace – silnoproud a hromosvod
 • elektroinstalace – slaboproud
 • měření a regulace MaR

Projekt stavby – venkovní objekty

 • komunikace, zpevněné plochy
 • sadové úpravy

Projekty inženýrských sítí (přípojek)

 • kanalizace
 • vodovod
 • plynovod
 • elektro

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Doplňující části projektu (vstupní podklady pro zpracování projektu – dle potřeby)

 • radonový průzkum
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • výškové a polohopisné zaměření stavby či pozemku
 • hydrogeologický průzkum
 • hluková studie
 • studie oslunění